Dekadent Diş

KVKK Aydınlatma Metni

Kvkk Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Bu Aydınlatma Metni, Dekandent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“İşletme”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla düzenlenmiştir. İşletme’nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

İşletme Adı: Dekandent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Adres: Fevzi Çakmak Mah, İstasyon Cd. No:440/A, 41700 Darıca/Kocaeli

E-posta: iletisim@dekadent.com

Telefon: 0501 341 88 25

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve İlgili Kanun Maddeleri

Randevu Oluşturmak ve Randevunuzu Takip Etmek:

Kişisel verileriniz, randevu oluşturulması, onaylanması ve takip edilmesi amacıyla kullanılır. Bu veriler, randevu saatlerinin ayarlanması ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi için gerekli bilgileri içerir.

Hukuki Sebep: KVKK Madde 5/2-(ç): Veri işlemenin kanunun açıkça öngördüğü yükümlülüğü yerine getirmek için zorunlu olması.

Randevu ve Tedavi Bilgilerinizi Saklamak

Tedavi süreçlerinizin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla kişisel sağlık verileriniz saklanır. Bu, daha önce yapılan tedavileri hatırlamak, gerekli medikal kayıtları sağlamak ve gelecekteki tedavi planlarını yönlendirmek için gereklidir.

Hukuki Sebep: KVKK Madde 5/2-(ç): Kişisel veri sahibinin açık rızası bulunması ve ilgili verinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

Size Daha İyi Hizmet Sunmak İçin Anketler ve Müşteri Memnuniyet Araştırmaları Yapmak

Anketler ve müşteri memnuniyet araştırmaları gibi etkinlikler aracılığıyla sizin hizmet kalitesi ve deneyiminiz hakkındaki görüşleriniz alınır. Bu geri bildirimler, hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılır.

Hukuki Sebep: KVKK Madde 5/2-(f): Veri sorumlusunun meşru menfaati, anket ve memnuniyet araştırmalarının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik geri bildirim toplamasını içerir.

İletişim Bilgilerinizi Kullanarak Size Reklam ve Pazarlama Mesajları Göndermek

İletişim bilgileriniz, size işletme hakkında güncellemeler, promosyonlar veya ilgili hizmetler hakkında bilgiler sunmak için kullanılabilir. Ancak bu tür iletişimlerin size sadece onayınız doğrultusunda ve yasalara uygun şekilde gönderileceği unutulmamalıdır.

Hukuki Sebep: KVKK Madde 5/2-(c): Kişisel veri sahibinin açık rızası.

Yasal Yükümlülüklerimizi Yerine Getirmek

İşletme olarak, sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için çeşitli yasal düzenlemelere uyum sağlamamız gerekebilir. Bu nedenle, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve gerekli durumlarda yetkili mercilere gerekli bilgileri sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

Hukuki Sebep: KVKK Madde 5/2-(ç): Veri işlemenin kanunun açıkça öngördüğü yükümlülüğü yerine getirmek için zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşletme olarak, kişisel verilerinizi yalnızca yasal düzenlemelere uygun şekillerde ve KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aşağıdaki kişilere aktarabilmekteyiz:

 • Tedaviniz için gerekli olan diğer sağlık kuruluşları
 • Muhasebe ve finans departmanımız
 • Müşteri hizmetleri departmanımız
 • Bilgi işlem departmanımız
 • Hukuk departmanımız
 • Devlet kurumları

Kişisel Veri Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sağlık hizmeti sunumu sürecinde tarafınızca sağlanan bilgiler ile tedavi süreçlerinin takibi ve yönetimi amacıyla toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5/2-(ç) maddesi uyarınca sağlık hizmeti ve tedavi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

İletişim

KVKK ile ilgili taleplerinizi, yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak İşletme’ye iletebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni, İşletme tarafından KVKK’nın gereklilikleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Güncellemeler ve değişiklikler için lütfen düzenli olarak web sitemizi ziyaret ediniz.

Unutmayın ki kişisel bilgileriniz sizler tarafından bizlere sunulmaktadır.

Telefon

0501 051 41 41

E-Posta

iletisim@dekadentdis.com

Web

https://dekadentdis.com

Adres

Fevzi Çakmak Mah, İstasyon Cd. No:440/A, 41700 Darıca/Kocaeli

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Dekadent Darıca